اطلاعات واکسن کرونا

رادیو پیگیر

دکتر کریمی ، معاون فنی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد آخرین اخبار واکسن کرونا

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۰ دی ۱۳۹۹