مِهر قاسم

خوشا شیراز

حال و هوای مردم در وصف سردار دلها در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ دی ۱۳۹۹