چرا حاج قاسم سردار دلها شد؟ 

خوشا شیراز

سرهنگ سیروس دستان از همرزمان شهید سلیمانی و دارای نشان فتح ار رهبر معظم انقلاب در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۳ دی ۱۳۹۹