چرا به واکسن آمریکایی و اروپایی اعتمادی نداریم

فضای مجازی

چرا به واکسن اروپا و آمریکا اعتمادی نداریم 

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۹ دی ۱۳۹۹