از جمعه بی شنبه تا جاده های بی تو

خوشا شیراز

حال و هوای این هفته نیوار در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۰ دی ۱۳۹۹