ذهن خوانی سارا

خوشا شیراز

سارا آزور دختر فساییِ برنامه عصر جدید  مهمان این هفته خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۷ دی ۱۳۹۹