باز آفرینی بافت فرسوده شیراز

رادیو پیگیر

 رادیو پیگیر 
  باز آفرینی بافت فرسوده شیراز
   دکتر نژداغی، ریس اداره بازآفرینی محلات شهری شیراز 
رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۹ دی ۱۳۹۹