آغاز متفاوت برنامه امروز خوشا شیراز

خوشا شیراز

 اجرای خانم دکتر میرسیدی گوینده خبر در برنامه امروز خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ بهمن ۱۳۹۹