غُمبه دادن، کَپه کردن، تو تُوِی

خوشا شیراز

شلم شوربای این هفته برنامه #خوشا_شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ بهمن ۱۳۹۹