فینالیست فارسی عصر جدید در برنامه دلگشا

دلگشا

افشین حیاتی فینالیست فارسی عصر جدید از استان فارسی ها درخواست حمایت کرد.

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۸ بهمن ۱۳۹۹