چی شد معمار شدین؟

خوشا شیراز

 آقای مهرداد ایروانی معمار برتر سال مهمان این هفته برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ بهمن ۱۳۹۹