جوغ، تَلَک دونی، کَل پُک

خوشا شیراز

شلم شوربای این هفته در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ بهمن ۱۳۹۹