آشنایی با شهرستان کازرون

کارشناسی

معرفی شهرستان کازرون از زبان آقای گندمی خبرنگار آزاد  کازرون در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۱۳ بهمن ۱۳۹۹