آشنایی با مراسمات  ایل بزرگ خمسه

کارشناسی

معرفی ایل بزرگ خمسه از زبان گلزار آقا خسروانی در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۱۴ بهمن ۱۳۹۹