سِلو سِلو، دُب، بَبَه م

خوشا شیراز

شلم شوربای این هفته خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۸ بهمن ۱۳۹۹