خاطرات حضور علی انصاریان در خوشا شیراز 

خوشا شیراز

مروری بر خاطرات حضور علی انصاریان در خوشا شیراز 
????  روحش شاد و یادش گرامی

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۸ بهمن ۱۳۹۹