نقاشی بر روی سفال

هنری

آموزش مینا کاری با هنرمندی خانم نوروزی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۱۹ بهمن ۱۳۹۹