حصیر بافی جهرم

هنری

آموزش حصیربافی با هنرمندی آقای ایزدشناس در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۲۰ بهمن ۱۳۹۹