اشعار شاعر جهرمی

کاشانه مهر

گفتگو با شاعر گرانقدر آقای سیدضیاالدین مصباحی در برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۰ بهمن ۱۳۹۹