دوخت لباس ایل قشقایی

هنری

آموزش دوخت لباس ایل قشقایی با هنرمندی خانم معصومی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۲۱ بهمن ۱۳۹۹