آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم ایل قشقایی

کارشناسی

گفتگو با آقای دکترنصیری پژوهشگر و استاد دانشگاه در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر

کارشناسی
۲۱ بهمن ۱۳۹۹