دوخت شومیز

هنری

آموزش دوخت شومیز با هنرمندی خانم عسکری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۲۵ بهمن ۱۳۹۹