شیراز نخستین شهر صنایع دستی جهان

دلگشا

گفتگو با آقای عباس فریدونی هنرمند شیرازی در برنامه دلگشا 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۶ بهمن ۱۳۹۹