بافت شال رو دوشی

هنری

 
آموزش بافت شال با هنرمندی خانم صالحی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۲۷ بهمن ۱۳۹۹