بشقاب سرامیک برجسته

هنری

آموزش طراحی روی بشقاب سرامیک برجسته با هنرمندی خانم زندی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۲ اسفند ۱۳۹۹