خاطره طنز خواننده مشهور به لهجه کاشانی

خوشا شیراز

یکی از خاطرات زیبای آقای محمد معتمدی خواننده در برنامه خوشا شیراز 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲ اسفند ۱۳۹۹