گل لَش بنفش

کاشانه مهر

پرورش گل لَش بنفش با راهنمایی خانم ارمغانی در بخش گلخانه برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۵ اسفند ۱۳۹۹