آشنایی با سیره و روش زندگی امام علی (ع)

کارشناسی

گفتگو با خانم دکتر رشیدی کارشناس مسئول کانون قرآن اداره کل آموزش و پرورش فارس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

کارشناسی
۵ اسفند ۱۳۹۹