از دلخوشی صادقی تا غزال چاوشی

خوشا شیراز

نیوار این هفته خوشا شیراز تقدیم به شما

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ اسفند ۱۳۹۹