زنده خوانی رامین مقیمی

خوشا شیراز

 زنده خوانی رامین مقیمی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۹ اسفند ۱۳۹۹