شوری و لیته مخلوط

آشپزی

آموزش یه ترشی خوشمزه با راهنمایی خانم رزمجویی در بخش آشپزخانه برنامه کاشانه مهر 

اموزش انواع غذای آشپزی
۱۰ اسفند ۱۳۹۹