دوخت پیراهن مردانه

هنری

آموزش دوخت پیراهن مردانه با هنرمندی خانم عسکری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۱۲ اسفند ۱۳۹۹