دستان جراحان شیرازی مرهم زخمهای نیازمندان

کاشانه مهر

گفتگو با خانم نسرین دانشمندی نیکوکار شیرازی در برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۲ اسفند ۱۳۹۹