از شگفتانه استاد مقامی تا ناگفته های قلی خانی

خوشا شیراز

از شگفتانه استاد مقامی تا ناگفته های مریم مقدس
یادش بخیر آیتمی جذاب از خاطره بازی های خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۶ اسفند ۱۳۹۹