قُرتِراق، دَمِ لَتَک، سَرِ کول

خوشا شیراز

شلم شوربای این هفته خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۶ اسفند ۱۳۹۹