گل ساکیولنت یاکاکتوس

کاشانه مهر

پرورش گل کاکتوس با راهنمایی خانم ارمغانی در بخش گلخانه برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۶ اسفند ۱۳۹۹