زیر بشقابی

هنری

آموزش بافت زیر بشقابی با هنرمندی خانم صالحی در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۱۸ اسفند ۱۳۹۹