گردشگری نوروزی در ایام کرونا

کارشناسی

گفتگو با حجت الاسلام نیازی رییس روابط عمومی اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری فارس در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

کارشناسی
۲۳ اسفند ۱۳۹۹