نقطه کوبی روی آینه

هنری

آموزش نقطه کوبی بر روی آینه سفره هفت سین با هنرمندی خانم شفاف در بخش هنری برنامه کاشانه مهر 

بخش هنری
۲۶ اسفند ۱۳۹۹