آشنایی با هنر خراطی

هنری

آشنایی با هنر خراطی یا گرد کردن چوب با توضیحات آقای سیفی 

بخش هنری
۴ فروردین ۱۴۰۰