سرود عیدانه

دلگشا

کاری از گروه سرود پسران آفتاب در برنامه بهار دلگشا 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۹ فروردین ۱۴۰۰