گل مغربی 

کاشانه مهر

 پرورش گل مغربی با راهنمایی خانم ارمغانی در بخش گلخانه برنامه کاشانه مهر 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۴ فروردین ۱۴۰۰