آخرین وضعیت کرونا در فارس

کارشناسی

 گفتگو با آقای دکتر کریمی معاون فنی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

کارشناسی
۱۵ فروردین ۱۴۰۰