زوج هنرمند سفال و لعابگری

دلگشا

زوج هنرمند سفال و لعابگری خانم مصباح و آقای دهقانی میهمان برنامه بهار دلگشا بودند
بهار دلگشا هر شب ساعت 21:10 

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۱۸ فروردین ۱۴۰۰