پرورش گیاه مرواریدآلیسوم

کاشانه مهر

پرورش مرواریدآلیسوم با راهنمایی خانم ارمغانی در بخش گلخانه برنامه کاشانه مهر 
کاشانه مهر روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ فروردین ۱۴۰۰