آموزش عروسک بافی

هنری

آموزش قلاب بافی  و بافت عروسک توسط خانم حق پرست در بخش هنری برنامه کاشانه مهر
کاشانه مهر روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح

بخش هنری
۲۲ فروردین ۱۴۰۰