آموزش الگوی دامن شلواری

هنری

آموزش الگوی دامن شلواری توسط خانم عسکری در بخش هنری برنامه کاشانه مهر
کاشانه مهر روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت 10 صبح

بخش هنری
۲۳ فروردین ۱۴۰۰