اصغرآقو و تجویز داروی خودسرانه

دلگشا

تجویز داروی خودسرانه و بدون تخصص اصغرآقو کار دستش داد

برنامه شبانگاهی مرکز فارس
۲۴ فروردین ۱۴۰۰