روزه و روزه داری

کارشناسی

گفتگو با آقای دکتر فاطمی کارشناس مذهبی و مدرس دانشگاه با موضوع روزه و روزه داری

کارشناسی
۲۶ فروردین ۱۴۰۰