کاهش ذخایر خونی در فارس

رادیو پیگیر

ترابی, مدیر کل انتقال خون استان در گفت و گو با رادیو پیگیر 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰